Novi Sad Energie-Haus

Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

Novi brend Novog Sada

održiva gradnja, visoka energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, eko-inovacije

Samogrejna eko-kuca

zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Hajde da zajedno pocnemo da gradimo nas ekoloski svet buducnosti!


O projektu

 

PROJEKAT: SAMOGREJNA EKO-KUĆA - ZA NAŠ EKOLOŠKI SVET BUDUĆNOSTI

Izgradnja javnog i pokaznog promo eko centra - Novi Sad Energie-Haus

Rezime

Naziv projekta: "Samogrejna eko kuća - Za naš ekološki svet budućnosti"
Tema: Samogrejna ekološka kuća - Solarna zemunica
Oblasti: energetika, ekologija, građevinarstvo
Discipline: ekološka arhitektura, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije
Nosioci projekta: Istraživačko - razvojni centar Veljko Milković, Agencija za energetiku Grada Novog Sada
Ciljevi: podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja, promocija upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije
Predmet projekta: Izgradnja javnog i pokaznog eko centra - Novi Sad Energie-Haus
Mesto realizacije: Grad Novi Sad
Vremenski rok: 2010-2013. godina
Procenjena vrednost projekta: ~ 500.000 € (60.000.000 din.)

 

Naziv projekta

"Samogrejna eko kuća - Za naš ekološki svet budućnosti"

Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije - Novi Sad Energie-Haus


Tema projekta

Samogrejna ekološka kuća - Solarna zemunica

Koncept "Samogrejne ekološke kuće" akademika Veljka Milkovića predstavlja visokoenergetski efikasan građevinski objekat pasivne solarne arhitekture koji se greje pomoću sunčeve energije okrenut ka jugu sa instaliranom inovativnom solarnom tehnologijom uvećanja toplote i svetla koje ulazi u objekat i zemljanim omotačem oko konstrukcije kuće za maksimalno zadržavanje besplatne sunčeve energije.
Tokom višedecenijskog verifikovnog naučnog praćenja rezultata i efekata korišćena, potvrđeno je da "Samogrejna ekološka kuća" ostvaruje uštede u grejanju do 85%, uštede u hlađenju 100%, uštede u osvetljenju 30% i uštede u građevinskom materijalu od oko 10% te tako predstavlja jedini stambeni objekat kod koga se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije.

 

Oblasti: energetika, ekologija, građevinarstvo
Discipline: ekološka arhitektura, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije


Nosioci projekta

 

Istraživačko - razvojni centar Veljko Milković - neprofitna organizacija posvećena ekološki održivom razvoju, promociji i razvoju novih proizvoda i tehnologija i njihovoj primeni u svakodnevnom životu.

 
 

Agencija za energetiku Grada Novog Sada - organ uprave Grada Novog Sada zadužen za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata.

 

Vizija
Ekološka naselja i privredni objekti maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu sa prirodom.

Misija
Podizanje svesti o značaju i pogodnostima korišćenja alternativnih izvora energije kroz primer i razvoj ekoloških inovacija i življenja u skladu sa prirodom.


Ciljevi

Praktično upoznavanje javnosti i građana sa jednim od najuspešnijih domaćih primera energetske efikasnosti u zgradarstvu putem izgradnje javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.

Slogan: Hajde da zajedno počnemo da gradimo naš ekološki svet budućnosti!


Opravdanost projekta

Svest o potrebi štednje energenata i podizanja energetske efikasnosti domova u kojima živimo je još daleko od prihvatljivog nivoa. Da bi se dostigli svetski standardi u ovoj oblasti i racionalno koristili energenti, potrebno je pre svega više raditi na promociji i edukaciji javnosti o održivim rešenjima u energetici, građevinarstvu i arhitekturi i na taj način povećavati svest kod ljudi o alternativnim izvorima energije i prihvatanju ekoloških i energetski efikasnijih načina gradnje.

Koncept samogrejne ekološke kuće kao dokazani visoko energetski efikasan građevinski objekat koji je u potpunosti u skladu sa prirodom i neutralan prema okolini uz maksimalno korišćenje alternativnih izvora energije, svojim primerom upravo nudi održivo rešenje kako na jeftin, ekološki i efikasan način rešavati navedene goruće probleme društva. Kao najbolji domaći primer energetske efikasnosti u zgradarstvu prethodnih godina privukao je pažnju medija, građana i stručne javnosti te je poraslo je interesovanje i želja da se u neposrednom ličnom kontaktu zainteresovani upoznaju sa svim prednostima i karatkeristikama ovakve ekološke gradnje.

Zbog nemogućnosti da postojeći izgrađeni privatni stambeni objekti ispune misiju i omoguće svim zainteresovanima da se u svakom trenutku i na pristupačnom mestu lično uvere u prednosti i efikasnost samogrejne eko-kuće, javila se potreba da se ovaj koncept približi građanima na nov i moderan način putem izgradnje pokaznog i promotivnog objekta, otvorenog karaktera na lako dostupnom mestu na kojem će se moći u svakom trenutku videti i osetiti prednosti samogrejne eko-kuće.
Zato je upravo potrebna izgradnja pokazne i promotivne samogrejne kuće kao javnog objekta sa atraktivnim sadržajima, na lepoj i lako dostupnoj lokaciji u gradskoj sredini, koji će biti dostupan i otvoren u svakom trenutku i u kome će se građani i stručna javnost moći direktno upoznati i edukovati sa ovakvim načinom gradnje i življenja i kroz pozitivna iskustva boravka u njima uvideti sve prednosti i steći sve neophodne informacije o postignutim rezultatima energetske efikasnosti i primeni solarne energije u arhitekturi.

Upravo je predlog da se ovakav objekat izgradi u gradskim zelenim zonama i parkovima jer se svojom arhitekturom idealno uklapa u zaštićena područja prirode pošto travnati sloj oko kuće ne oduzima zelenu površinu, čak je i povećava, i objekat je praktično nevidljiv sa 3 strane.

S obzirom da u našem društvu tek predstoji značajno ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, realizacijom ovog projekta bi se upravo postigao cilj i na pravi način se pokazalo kako se treba racionalno i obazrivo ophoditi prema energetskim izvorima i u isto vreme brinuti o životnoj sredini.


Očekivani rezultati

 
 • izgradnja novog arhitektonskog brenda Novog Sada
 
 • obogaćivanje turističke ponude Novog Sada
 
 • praktično upoznavanje javnosti i građana sa najuspešnijim domaćim primerom energetske efikasnosti u zgradarstvu
 
 • postavljanje novih standarda u građevinarstvu i energetskoj efikasnosti
 
 • postizanje još većeg procenta energetske efikasnosti u praksi; ušteda u grejanju do 90%
 
 • povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije naročito solarne energije u zgradarstvu
 
 • povećanje ekološke svesti kod građana i svesnosti o neophodnosti razvijanja energetski odgovornog ponašanja
 
 • povećanje interesovanja građana za ekološku i zelenu arhitekturu
 
 • informisanost građana i stručne javnosti o prednostima gradnje samogrejnih eko-kuća
 
 • veće interesovanje medija za domaća ekološka rešenja
 
 • veće interesovanje građana za život u ovakvih objektima
 
 • interesovanje za realizaciju novih projekata u stambene, poslovne i poljoprivredne svrhe


Ciljna grupa

 
 • građani Novog Sada i okoline
 
 • ekološki svesni građani
 
 • državni organi, kompanije, organizacije i stručnjaci iz oblasti energetike, ekologije, građevinarsta i arhitekture
 
 • mladi: učenici srednjih tehničkih škola, studenti tehničkih fakulteta
 
 • domaći i strani turisti


Predmet projekta

Izgradnja građevinskog objekta javnog i pokaznog promo eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu.

Veličina objekta:

~ 600m2 neto - spratni: P+1, P+2

Potrebna parcela: ~ 2.000m2 (35 x 60m), južna orijentacija, urbana zona

Lokacija za izgradnju: gradsko građevinsko zemljište ili druga javna slobodna površina u gradskoj sredini.
Alternativa izgradnji objekta u gradskoj sredini je izgradnja na pogodnom zemljištu u okolini Novog Sada.

Funkcija i namena objekta

Sadržaj i namena objekta mogu biti različiti i multifunkcionalni u isto vreme u dogovoru sa lokalnom samoupravom: sedište Agencije za energetiku Grada Novog Sada, centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, predstavništvo energetskih kompanija, lokalnih službi nadležnih za poslove energetike, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, istraživački centar, inovacioni centar...


Mesto realizacije projekta

Grad Novi Sad - građevinska parcela na lako dostupnom i pristupačnom mestu u gradskoj sredini.


Vremenski rok

Realizacija projekta sprovodi se kroz 11 faza tokom 2010-2013. godine. Planirani početak izgradnje AENS-VEMIRC promotivnog eko centra je tokom 2013. godine.

Faze realizacije projekta:

 
 • I faza: Ekonomska analiza opravdanosti i izvodljivosti - 2010. (urađeno)
 
 • II faza: Formiranje stručno-organizacionog tima - 2010. (urađeno)
 
 • III faza: Prikupljanje podrške - 2010-2011. (urađeno)
 
 • IV faza: Izrada idejno rešenja objekta - 2012. (urađeno)
 
 • V faza: Obezbeđivanje lokacije za izgradnju (u toku)
 
 • VI faza: Obezbeđivanje finansijskih i materijalnih sredstava za izgradnju
 
 • VII faza: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju
 
 • VIII faza: Priprema gradnje
 
 • IX faza: Izgradnja
 
 • X faza: Opremanje objekta
 
 • XI faza: Svečano otvaranje


Finansijski plan

Procenjena investiciona vrednost projekta za izgradnju promo centra Novi Sad Energie-Haus iznosi ~ 500.000 € (60.000.000 din.).
Cena projekta uključuje isključivo troškove izgradnje građevinskog objekta (projektovanje, dozvole, komunalni priključci, materijal i izvođenje radova, spoljno uređenje, opremanje) veličine ~ 600m2 neto po ceni izgradnje oko 500€/m2.
Napomena: mogućnost dobijanja donacija materijala, izvođačkih usluga i opreme može smanjiti cenu realizacije projekta. Parcela za izgradnju ustupljena ili data na korišćenje od strane lokalne samouprave.


 

PodrškaAPV
 
Copyright © 2012-2014. VEMIRC & AENS Sva prava zadržana.